Warunki współpracy

 

1 ZAMÓWIENIA

 

1.1.

Graw – Druk zwany dalej Zleceniobiorcą

1.2.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zleceniodawcy oraz pieczęci firmowej i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.

1.3.

Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.4, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.4.

Składając zamówienie u Zleceniobiorcy po raz pierwszy, Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

1.5.

Jeżeli Zleceniodawca zalega z płatnościami wobec Zleceniobiorcy to ten rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.6.

Zakupiony przez Zleceniodawcę towar pozostaje własnością Zleceniobiorcy, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. W przypadku wykonywania zdobienia na towarze dostarczonym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zatrzymania towaru za wykonaną usługę zdobienia do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę płatności.

 

2 PŁATNOŚCI

 

 

2.1.

Składając zamówienie u Zleceniobiorcy po raz pierwszy, Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić zaliczkę przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w wysokości min.30 % wartości zamówienia netto, pozostała do zapłaty kwota ma być uregulowana przed wysyłką towaru do zleceniodawcy lub przelewem do 7 dni od daty wystawienia faktury (co nastąpi po wykonaniu usługi), chyba że strony ustalą inaczej.

2.2.

Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zleceniodawca pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje dokument potwierdzający dostarczenie towaru.

2.3.

W przypadku wycofania się Zleceniodawcy z realizacji zamówienia, Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Zleceniobiorcę przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.4.

W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

2.5.

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zleceniodawca nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.6.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

 

3 TOWAR I ZDOBIENIE 

 

 

3.1.

W przypadku towaru dostarczonego przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość uszkodzenia w wyniku produkcji do 3% towaru. W przypadku wymogu dostarczenia Zleceniodawcy dokładnej ilości zamawianego towaru ze zdobieniem, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć do 3% większą ilość towaru niż wymagana ilość określona w zamówieniu.

3.2.

W przypadku towaru zakupionego u Zleceniobiorcy nie ponosi on odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.3

Pliki do druku powinny być dostarczone w krzywych w formacje cdr. , ai.  lub pdf.  W razie dostarczenia plików w formie bitmap lub jpg. parametry plików powinny być co najmniej w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1 RGB. W przypadku bitmap i jpg – wymagana jest dalsza obróbka graficzna.  

Kolory powinny być podane w skali Pantone, by uniknąć wszelkich nieporozumień z tytułu różnicy kolorystycznej.

 

3.4.

Zdobienie wykonuje się na podstawie zaakceptowanej wizualizacji projektu, która określa kolor odzieży i nadruku oraz wymiary nadruku. Wszelkie zmiany wymagają wykonania i zaakceptowania kolejnej wizualizacji, która traktowana jest jako ostateczna i jedyna podstawa do realizacji zamówienia, a tym samym do ewentualnej reklamacji. W przypadku akceptacji przez Zleceniodawcę próbnego zdobienia wykonanego na jego zlecenie na towarze, na którym ma być wykonana usługa zdobienia, próbka zdobienia traktowana jest jako ostateczna i jedyna podstawa do realizacji zamówienia, a tym samym do ewentualnej reklamacji.

 

4 PAKOWANIE

 

 

4.1.

Standardowo odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest zbiorczo w kartony. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

5 TRANSPORT

  

5.1.

Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w transporcie wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do wysłania towaru w określony dzień wybranym przez Zleceniobiorcę środkiem transportu.

5.2.

Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 

6 REKLAMACJE

  

6.1.

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany przez Zleceniobiorcę jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Zleceniobiorcy w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

6.2.

Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zleceniodawcę. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

 

7 PRAWA AUTORSKIE

  

7.1.

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Zleceniobiorcę produktów w materiałach reklamowych na stronach www Zleceniobiorcy, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Zleceniobiorcy co do jakości druku lub haftu. Zleceniobiorca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zleceniodawcy.

7.2.

Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

 

8 POZOSTAŁE WARUNKI

  

8.1.

Złożone u Zleceniobiorcy zamówienie może zostać odrzucone jeśli jest niezgodne z powyższymi warunkami współpracy.

8.2.

Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji  obu stron pod rygorem nieważności.

8.3.

Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

8.4.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5.

Składając zamówienie u Zleceniobiorcy Zleceniodawca przyjmuje powyższe ustalenia.

 

 

  O nas

  Firma Graw-Druk została założona w 1990 roku. Jest to drukarnia sitodrukowa specjalizująca się w wykonywaniu wysokiej jakości nadruków na odzieży.

  Firma wykonuje nadruki na koszulkach, odzieży reklamowej, projektuje i drukuje kolekcje odzieży oraz kolekcje własne z niekonwencjonalnym umiejscowieniem nadruku.

  Zdobienia wykonywane są przy zastosowaniu różnych technik w technologii sitodruku. Odzież, na której wykonuje się nadruki jest szyta w kooperacji ze szwalniami. Studio graficzne którym dysponujemy może zaprojektować każdy nadruk i przygotować konkretny projekt do druku.

  Graw-Druk oferuje także nadruki sitodrukowe i tampondrukowe na materiałach reklamowych i promocyjnych takich jak: parasole, czapki, torby, kubki, smycze, bandanki, chusty, parawany, notesy czy długopisy.

  Firma zapewnia kompleksową obsługę zleceń, począwszy od projektu, przez wybór, aż po wykonanie nadruku. Ponadto, kładzie duży nacisk na jakość wykonywanych nadruków, a aż 60% z nich wykonywane jest metodą wysokiej jakości separacji. Metoda ta polega na rozdzielaniu kolorów, dzięki czemu nadruk jest wyraźniejszy, zbliżony wyglądem do fotografii o najwyższej jakości.

  Nasza oferta skierowana jest do klientów ostatecznych i agencji reklamowych, które - chcąc promować określoną firmę, markę czy konkretny produkt - stawiają na wysoką jakość wykonania, perfekcyjną oprawę i fachową obsługę.

  Właścicielem firmy jest prawdziwy pasjonata sztuki sitodruku, który jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich (SSP) oraz członkiem Europejskiej Federacji Sitodrukarzy (FESPA).

  Technologia

  Nadruki na tkaninach to nasza specjalność, dzięki doświadczeniu popartym zaufaniem naszych klientów dostarczamy Państwu produkt najwyższej jakości.

  Nadruki na tkaninach do 11-stu kolorów (separacje) w jednym procesie druku pozwala nam drukować najbardziej skomplikowane wzory, jakie Państwo dostarczycie - lub które zaprojektujemy dla Państwa.

  Aby sprostać wymaganiom naszych klientów wprowadziliśmy nowe technologie dające lepsze efekty wizualne, takie jak żele,, druk 3D oraz krystaliny,  dodatki spulchniające oraz matowiące druk.

   Nowoczesne maszyny, sprawdzone technologie oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy to gwarancja najwyższego standardu wykonania.

  Współpracując z instytutami doskonalenia sitodruku w Europie i w Stanach Zjednoczonych pogłębiamy swoją wiedze i ofertę, aby druk był jeszcze doskonalszy a możliwości coraz większe.

   

  Tampondruk - Nadruki na powierzchniach płaskich, okrągłych, wypukłych i wklęsłych to zadania jakie stoją przed tampondrukiem

   Szeroki wybór tamponów i przystawek do maszyn pozwala nam na drukowanie na wszelkiego rodzaju gadżetach reklamowych wykonanych z plastiku, metalu, szkła, drewna oraz na bardzo delikatnych artykułach takich jak bombki choinkowe.

  Stosując nowoczesne farby renomowanych firm gwarantujemy doskonałą jakość druku, a dzięki systemom mieszania farb dostosowujemy kolory według wymagań klienta jak i według skali Pantone.

   

  Sitodruk - druk płaski - Przez ponad 20 lat naszej działalności zdobyliśmy doświadczenie w dziedzinie druku na zróżnicowanych powierzchniach - folii samoprzylepnych, papierze, płytach PCV, metalach, szkle, drewnie i innych podłożach. Drukujemy na nietypowych powierzchniach, które innym sprawiają trudności.

  Drukując w rozbarwieniu na kolory CMYK oraz w druku rastrowym przygotowani jesteśmy na wykonanie najbardziej skomplikowanych wzorów. Stosując farby konwencjonalne oraz UV zachowujemy dokładne odzwierciedlenie kolorów posługując się skalą Pantone.

   

  Nadruki wielkoformatowe - Bannery, flagietki, namioty reklamowe to tylko nieliczne możliwości druku do formatu 170x110 cm.

  Niejednokrotnie tablice, bannery i namioty narażone są na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, dlatego też stosujemy takie środki i farby, na które nie mają wpływu szkodliwe czynniki pogodowe.

   

  Promocje


  Jacek Swornowski Graw Druk
  Pracownia Sitodruku i Tampodruku
  32-050 Skawina
  Ul. Tyniecka 53A

  tel. 505-130-793
  e-mail: biuro@grawdruk.com.pl


  copyrights by Graw Druk 2012
  home | promocje | o nas | oferta | technologia | galeria druków | warunki współpracy | kontakt

  Projekt i wykonanie